Ống kính dùng rồi

18.500.000 VNĐ  
5.500.000 VNĐ  
5.500.000 VNĐ  
4.900.000 VNĐ